Descobreix el que fem a
Let’s Chat!

Assessorament per a joves

Let's Chat Assistencia

Let’s Chat

…és un programa gratuït d’atenció psicològica i socioeducativa basat en l’abordatge comunitari i digital. El programa es centra en la prevenció i l’acompanyament i en la gestió de riscos i plaers associats a l’ús d’eines digitals, de drogues i de totes aquelles conductes potencialment addictives.

El programa ofereix atenció, orientació i assessorament a joves i adolescents amb edats compreses entre els 12 i els 30 anys i a les seves famílies. Des d’un abordatge integral, amb una intervenció propera, flexible i d’accés immediat. Adaptant-se a les característiques i realitats tant de les persones joves com de les seves famílies.

Disposem de dos serveis d’acompanyament.
Tots ells amb atenció digital a través de WhatsApp o per videoconferència.

 • Servei d’atenció i assessorament per a adolescents i joves.

 • Servei d’atenció i assessorament per a famílies.
  
  
 • Servei d’atenció i assessorament per a adolescents i joves.

 • Servei d’atenció i assessorament per a famílies.

A més, “Let’s Chat!” disposa d’una àmplia oferta d’activitats preventives gratuïtes, (en format digital o presencial) Adaptades a les necessitats de totes les persones i de la realitat canviant en la que vivim:

Càpsules preventives per a joves i famílies

Tallers preventius orientats a informar sobre els riscos i els plaers derivats de l’ús d’eines digitals i del consum de substàncies. Tenen com a objectiu fomentar-ne l’ús responsable i despertar l’actitud crítica.

Grups de debat per a joves

Espais de debat i reflexió, amb perspectiva de gènere, on les persones joves poden compartir coneixements, experiències i neguits. Ens centrem en l’ús dels entorns digitals i l’ús de drogues.

Activitats formatives per a professionals

Formació especialitzada per professionals i tècnics, des d’una mirada pràctica i preventiva. Sobre les competències digitals i el consum de drogues en adolescents i joves.

Acció
jove

Formació per a joves orientada a fomentar la seva participació i implicació en el disseny i realització de les activitats preventives del programa.

Atenció i
Assessorament

Activitat
Preventiva

Activitat
Formativa

Observatori

Serveis d’Atenció i Assessorament

Assessorament per a joves

SERVEI D’ATENCIÓ JOVE

 • Let’s Chat ofereix un espai neutre i proper on rebre atenció i assessorament sobre ús d’eines digitals, com videojocs, internet o xarxes socials. Ús de drogues i altres conductes potencialment addictives.

 • Tenim com a objectiu acompanyar les persones joves en la consecució dels seus objectius personals, dirigits a assolir estils de vida saludable. Ho assolim a través d’entrevistes individuals a la seu d’ATRA i a l’entorn comunitari de la persona jove. 

 • Ho fem facilitant la coordinació amb els recursos de la  xarxa formal i no formal. Per tal de garantir un abordatge integral i eficient. 

SERVEI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

 • Atenció als pares, mares i/o referents adults de les persones adolescents i joves, per a l’abordatge del consum de drogues, l’ús de les TIC i altres conductes de risc, des de l’entorn  familiar.

 • Proporcionem estratègies i suport emocional per tal de facilitar i millorar la relació dels referents adults amb els seus fills, filles  i/o familiars.

GRUP DE FAMÍLIES (LET’S FAMILY)

 • Facilita un espai grupal on els familiars puguin compartir, debatre i plantejar dubtes sobre les realitats viscudes amb els seus fills i filles o persones joves. Centrant-nos en l’entorn de les eines digitals i el consum de drogues.

SERVEI D’ATENCIÓ DIGITAL
(WHATSAPP I VIDEOCONFERÈNCIA)

 • Tots els serveis d’atenció i assessorament compten amb el suport dels mitjans digitals per a poder donar atenció. S’ofereix així acompanyament i suport als i les joves i a les seves famílies mitjançant l’ús de les eines més habituals de comunicació per respondre dubtes sobre drogues i pantalles, o  altres conductes de risc.

 • El programa, dissenyat amb formats que s’adapten a les persones joves, ofereix així màxima proximitat i facilitat d’accés, donant  resposta amb un plaç màxima de 24h.

Activitat Preventiva

Assessorament per a joves

Assesorament per joves

CÀPSULES PER A JOVES

Tallers preventius dirigits a adolescents i joves duts a terme en els centres d’educació formal i no formal. Tenen com a objectiu proporcionar informació sobre els riscos i plaers en l’ús de les eines digitals i el consum de substàncies, despertar l’actitud crítica dels i les joves i fomentar uns hàbits responsables.

Assesorament per joves

CÀPSULES PER A FAMÍLIES

Tallers orientats a proporcionar informació sobre els riscos i plaers derivats de l’ús d’eines digitals i el consum de drogues. Es faciliten estratègies i recomanacions familiars per fomentar usos responsables, respectuosos i competents de les persones joves des de l’entorn familiar.

Assesorament per joves

GRUPS DE DEBAT

Grups de debat i reflexió, on les persones joves comparteixen coneixements i experiències sobre l’ús d’entorns digitals i aquells derivats de l’ús de drogues. Es construeix debat sobre els riscos i plaers lligats a les seves pràctiques i es faciliten reflexions entorn als mandats de gènere lligats a les seves pràctiques.

En aquests espais es fomenta l’actitud crítica, es recull l’opinió de la població diana i es posa en valor els recursos de resiliència davant possibles realitats viscudes.

Activitat Formativa

 • ACCIÓ JOVE    Té l’objectiu de fomentar la participació i implicació de les persones joves en el disseny i realització de les activitats preventives del programa. Ofereix  formació especialitzada, i  participació dels  i les joves a les càpsules preventives, juntament amb l’equip de professionals.

 • FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS    Activitats formatives per a professionals de l’entorn d’actuació de les persones joves sobre els riscos i plaers lligats a l’ús d’eines digitals i el consum de drogues.

Observatori

L’Observatori consta de les actuacions que el programa dur a terme al medi comunitari. L’objectiu és recollir informació actualitzada sobre els usos de les drogues i les eines digitals en la població jove. Per a fer-ho possible, es dissenyen itineraris pels diferents barris de Barcelona ciutat i s’intervé en els grups de nois i noies que es detecten en aquests itineraris.

Es treballa amb col·laboració amb les entitats i equips de la zona d’actuació, com són els APC’s de serveis socials. En aquestes intervencions l’objectiu és establir comunicació directa amb grups de joves que es reuneixen al carrer i construir un espai de debat i de recollida d’informació sobre els riscos i plaers lligats al consum de drogues i a l’ús d’eines digitals.